Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésekről

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Kormányrendelet 2020. május 18. napjától hatályos, amely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól. A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

A változtatás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az elektronikus úton – ügyfélkapu, online űrlap segítségével vagy email útján – történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek, amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidő 12 napra módosul.

Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

Az ellenőrzött bejelentés alapján végezhető tevékenységről szóló értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

A hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a rendelet hatálya alá, az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyezteti, kárt okozhat, a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha a rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
Ha jogszabály a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazni kell. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A kormányrendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben a bejelentések fogadására a bejelentes@szigliget.hu e-mail címet biztosítja. A rendszer a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Szigliget, 2020. május 15.

Lutár Mária
jegyző2020. május 15.