Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Közérdekű

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

2021. március 29.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021 /2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában

2021. május 3. – május 4.

Az óvoda felvételi körzete Szigliget és Hegymagas község közigazgatási területe.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-évüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021. szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentke-ző gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követő-en.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Óvodai jelentkezési lap – Felvételi kérelem
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek Taj kártyája
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkeznek vele)

A beíratás fenti napokon 800-1600 óra közötti időben történik

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. ovodaszigliget@gmail.com Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó ha-tárnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve, – az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartó-ja jár el és hoz másodfokú döntést.

Csombó Lajosné
intézményvezető

Felhívás a bölcsődei ellátás vonatkozásába

2021. március 12.

FELHÍVÁS
Hegymagas Község Önkormányzata
a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

„(3a)732 Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 34.§-a alapján:

„34. § * Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében –
a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (e Cím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szülő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján
a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.”

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol
– arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
– a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2021. április 15-éig írásban jelezhetik a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket.
Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Hegymagas Község Önkormányzata