Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Óvodai beíratás a 2021/2022. nevelési évre

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021 /2022. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beíratása a
Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában

2021. május 3. – május 4.

Az óvoda felvételi körzete Szigliget és Hegymagas község közigazgatási területe.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket,
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. élet-évüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021. szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodai nevelési év 2021. szeptember 1-jén kezdődik, és 2022. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentke-ző gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követő-en.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Óvodai jelentkezési lap – Felvételi kérelem
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
  • Gyermek Taj kártyája
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
  • Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkeznek vele)

A beíratás fenti napokon 800-1600 óra közötti időben történik

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. ovodaszigliget@gmail.com Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó ha-tárnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve, – az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenntartó-ja jár el és hoz másodfokú döntést.

Csombó Lajosné
intézményvezető2021. március 29.