Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Hirdetmény – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023.

 Szabályzat a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

elbírálásának rendjéről

  

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről az alábbi Szabályzatot alkotja:

 1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra. Azok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A „B” típusú pályázó esetén: utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolásokra, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizettekre, akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

 1. Értelmező rendelkezések

E szabályzat alkalmazásában az tekinthető szociálisan hátrányos helyzetűnek, akinek családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg 250.000 Ft/fő összeget, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 300.000 Ft/fő összeget, vagy a pontrendszer alapján legalább 20 pontot elér.

A szabályzat alkalmazásában a jövedelem, a család és az egyedülálló fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni.

III. A pályáztat benyújtásának rendje

Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.

A pályázatot az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételében meghatározott határidőben írja ki és teszi közzé

A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet és a mindenkori pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Hegymagasi Közös Önkormányzati Hivatalánál kell benyújtani.

A pályázati űrlap csak a csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 1. Az ösztöndíj elbírálásának szempontjai

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el a pályázatokat.

A Képviselő-testület az egy főre eső jövedelem, valamint szociális rászorultság alapján rangsorolja a pályázókat, és a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeget figyelembe véve dönt az ösztöndíjban részesülőkről. A rangsor a meghatározott pontszámok összegzésével állítható fel, melyből a pályázó összpontszámai alapján összesítő táblázat készül.

A pályázatok elbírálása a mindenkori pályázati kiírásban foglaltak, valamint az alábbi pontrendszer alapján történik:

 1. A pályázó:
 • árva: 20 pont
 • félárva:10 pont
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő: 10 pont
 • családtagja tartósan beteg/rokkant:10 pont
 • gyermeket nevel, gyermekenként: 5 pont
 • a gyámhatóság által nevelésbe vett vagy gyámság alatt álló volt:10 pont
 • önfenntartó:10 pont
 • házas:5 pont
 • eltartott:3 pont
 • kollégiumi ellátásban részesül 8 pont •kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt nem részesül kollégiumi elhelyezésben (50 •km-en kívüli városban)                                                                               20 pont
 • ingázó: 5 pont •albérletben lakik, 50 km-en belül: 3 pont •albérletben lakik, 50 km-en kívül:                                                                                    10 pont
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül:              10 pont
 • költségtérítéses képzésben vesz részt:          5 pont
 1. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában (amennyiben közös háztartásban élnek) az
 • eltartottak száma 1: 5 pont
 • eltartottak száma 2: 10 pont
 • eltartottak száma 3:15 pont
 • eltartottak száma 4 vagy annál több:20 pont
 1. A pályázó szülője/gondviselője elvált/különvált, a szülő egyedül neveli gyermekét: 10 pont
 1. A pályázó szülője/gondviselője háztartásában munkanélküli van: 5 pont
 1. Több testvér egyidejű továbbtanulása a felsőoktatásban (nappali tagozaton), testvérenként 5 pont

A pályázat csak az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

 • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok
 • ,,A” típusú pályázó esetén a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony igazolás,
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
 • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
 • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
 • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
 • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
 • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi igény elutasításáról,
 • albérleti szerződés albérletben lakás esetén

Amennyiben a pályázó felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett személy, aki a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban áll, az összjövedelem, illetve az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a munkaviszonyból származó jövedelmét nem lehet figyelembe venni.

 1. Az ösztöndíj elbírálásának rendje

A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati felhívásban meghatározott határidőre bírálja el.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A határidőn túl benyújtott, valamint formailag nem megfelelő pályázatokat a Képviselő-testület kizárja a bírálatból. Elutasító döntését írásban köteles indokolni.

A Képviselő-testület az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő határnapig az Önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon nyilvánosságra hozza.

 1. Finanszírozási szabályok

A Képviselő-testület a támogatott pályázót minimum 1.000,- Ft/hó ösztöndíj összegében részesíti.

Az ösztöndíjak folyósítása a vonatkozó jogszabályoknak és a mindenkori pályázati kiírásnak megfelelően történik.

Az ösztöndíj folyósítása szünetel azokra a tanulmányi félévekre, amelyekre az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

A megállapított ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem iratkozik be a felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt.

VII. Záró rendelkezések

Ez a szabályzat 2022. szeptember 10. napján lép hatályba és rendelkezéseit az ösztöndíj megítélése során alkalmazni kell minden olyan alkalommal, amikor Hegymagas Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet rendelkezései és az Általános Szerződés Feltételekben leírtak, valamint a pályázati kiírásban foglaltak az irányadók.

Pályázati kiírások:2022. szeptember 29.