Hegymagas

Település a Szent György-hegy lábánál

Óvodai beiratkozás a 2022/2023 – as nevelési évre

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022 /2023 – as nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása a

Szigligeti Napközi Otthonos Óvodában
2022. április 25 – én 10.00 – 14.00 óra
2022. április 26-án 14.00 – 16.00 óra
közötti időben történik.

Az óvoda felvételi körzete Szigliget, Hegymagas község közigazgatási területe Az óvodai felvétel elbírálásának során ezen településeken élő gyermekek előnyt élveznek.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022 szeptembere utáni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvodai nevelési év 2022. szeptember 1-jén kezdődik, és 2023. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– Óvodai jelentkezési lap
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
– Gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Szülő/gondviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló lakcímkártya
– Gyermek Taj kártyája
– A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum
– Gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat (ha rendelkeznek vele)

Az óvodai felvétel tárgyában az óvodavezető dönt és írásban hozott határozatát legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az önkormányzat jegyzőjéhez címezve, – az óvoda vezetőjénél. A kérelemmel kapcsolatban az óvoda fenn-tartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Szamosyné Gellén Mária
intézményvezető

A hirdetmény itt olvasható PDF formátumban.

 2022. március 25.